Budova bývalého "Místního národního výboru"

Na tomto místě bývala "dolní pastouška" , později obecní chudobinec.
( Před r. 1960 byl chudobinec přestavěný na sídlo MNV, krerý do této doby úřadoval ve třídě staré školy. V současné době tento objekt prodán, upraven k bydlení a obecní úřad se nachází ve víceúčelové budově na návsi.)
V r. 1715 prý byl obecním pastýřem velkého dobytka Bartoloměj Kubrych (?), choval jednu krávu, jednu kozu, čtyři ovce. V roce 1832 byl obecním pastýřem Vít Janeš, poději Josef Zobal, po něm Vojtěch Vodička. Poslední pastýřem byl Josef Zobal syn předešlého Josefa Zobala.


Volební výzdoba pro volby do všech zastupitelských orgánů které se konaly 22. a 23. října 1976.

Předvolební schůze r. 1976

VOLEBNÍ PROGRAM OBCE PUTIM NA ROKY 1977 - 1981

 1. Oblast ideově výchovné činnosti:

  Základem politicko-výchovné práce v naší obci se musí stát jednotný plán kulturně výchovné činnosti jakožto nedílná součást tohoto volebního programu a jako jeden nástroj systematického politického působení NV a společenských organizací NF na nejširší vrstvy obyvatelstva a využitím všech dostupných možností pro ideově výchovnou činnost. Základní cíle vycházejí z objektivního požadavku rozvoje naší socialistické společnosti, což předpokládá další zvyšování politické, morální a kulturní úrovně lidí v obci. Pod vedením strany bude MNV orientovat kulturně výchovnou činnost tak, aby byla v souladu s ideovými záměry XV. Sjezdu a okresní konference KSČ.
  To znamená, že zapojíme každým rokem všechny poslance, aktiv, sbor pro občanské záležitosti a všechny výbory společenských organizací do RSV a taktéž i naší mládež, aby z ní vyrůstala nová socialistická generace občanů. Zaměříme a budeme akceptovat výchovu především na zásadách vědeckého světového názoru, který určuje jednání, postroje a činnost člověka, výchovu k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalizmu, vysvětlování politiky naší strany a závěrů XV.sjezdu KSČ na utváření socialistických mezilidských vztahů, na branou a právní výchovu, na boj proti všem negativním a protispolečenským jevům a náboženským přežitkům formou cyklů přednášek.
  Dále pak na výchovu k socialistickému vztahu k práci a prací ve smyslu naplňování socialistické zásady, že práce je věcí cti a hrdinství. Napomáhat tak tím k péči a zachování a rozmnožování společenských hodnot, jejich ochrany a chápání problémů celospolečenských potřeb nad potřebami jednotlivců.
  Součástí výchovného procesu bude i využití významných politických výročí jako v roce 1977 60.výročí VŘSR, v roce 1978 30.výročí Vítězného února, v roce 1979 35.výročí SNP a v roce 1980 35.výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a vzniku NV.
  MNV bude usilovat ve spolupráci všech organizací a OB o rozvoj zájmové umělecké činnosti mezi všemi věkovými kategoriemi občanů a především mezi naší mládeží a umožnit jim tak využití vhodně jejich volného času.Zájmová činnost bode rozvijena i mezi dětmi v mateřské škole tak, aby se v nich již od tohoto věku pěstoval vztah ke kulturní a zájmové činnosti.Vystoupení dětí budou obohacovat všechny slavnostní a veřejné schůze, zvlášť při všech významných celostátních výročí. Veškerá zájmová umělecká činnost bude také podporována MNV jak z hlediska kádrového obsazení, tak i po materiálové stránce a odborné pomoci jiných zájmových kroužků.
  Místní národní výbor prostřednictvím svých orgánů bude důsledně dbát, aby byly zachovány všechny zákonné normy při povolování tanečních zábav a také bude pravidelně sledovat jejich společenskou úroveň a bude tvrdě postupovat proti negativním jevům.
  Masově politická a agitační činnost bude především zaměřena na výsledky a úkoly XV. Sjezdu KSČ, plnění úkolů 6. pětiletky, volebního programu. Nástěnek na veřejných místech, v budově MNV a školy i místního rozhlasu bude plně využito k informování občanů o významných výročí a rozvoji obce. Současně s tímto bude MNV za aktivní pomoci společenských organizací provádět pravidelnou obměnu nástěnek, aby se stále zvyšovala úroveň názorné agitace propagace a také bude vytvářet všechny podmínky pro zřízení agitačního střediska.
  Dalším faktorem lidověvýchovného působení musí sehrát též jednu z rozhodujících rolí kulturně výchovné zařízení jenž má MNV. Především osvětová beseda, která je na dobré výši bude základním organizátorem a koordinátorem všech kulturně výchovných akcí v obci a sní i podílející se jednotlivé orgány jak MNV tak společenských organizací včetně JZD Ražice.
  Dalším důležitým faktorem bude i sehrávat nová komise rady MNV a to Sbor pro občanské záležitosti, který bude také ustanoven na začátku roku1977. Jeho činnost je výrazem péče socialistického státu o člověka při významných okamžicích jeho života. Hlavním posláním sboru bude zajišťování vítání novonarozených dětí ve spolupráci s matrikou, blahopřání spoluobčanům k životním jubileím, pořádáním zlatých svateb. Besed se staršími občany a i loučení s nimi v případě úmrtí. Sbor bude pečovat též o výchovu mládeže k manželství a rodičovství pořádáním besed a přednášek ve spolupráci s osvětovou besedou a též by se měla podílet např. při oslavách MDD apod.
  Jednu rozhodující úlohu a důležitý faktor ve výchovném působení musí sehrát i naše místní lidová knihovna a kronika obce. V současné době jsou vytvořeny dobré podmínky v MLK, a půjde ještě o další využívání této knihovny na podkladě propagace a agitace cestou zabezpečování dostatku knih společensky angažované literatury, pořádáním literárních besed, výstavky knih a prodejem občanům, které budou sloužit pro další sebevzdělání našich spoluobčanů.
  Totéž platí i o místní kronice, která jest vedená ve druhém svazku od r. 1951 a pravidelně dopisována navazujíce na první svazek kroniky vedený do konce roku 1950. Půjde o to, aby ve větším měřítku a podrobností byl zachycen současný život obce a každým rokem a také pak této kroniky využívat v seznamování občanů s významnými obdobími historie obce. Využívat především v seznamování s historií obce mezi mládeží, aby věděla jak bylo např. před 20 lety apod. jaká skutečnost je dnes.
  Dalším faktorem napomáhající v ideověvýchovném působení je též využití historických památek. V obci máme dosti těchto možností, které je možno využít a také na druhé straně o ně pečovat a je ochraňovat. Ideově výchovné využití historických památek zaměřit především k pěstování hrdosti na národní minulost,zručnost našich předků a na revoluční historii. Především půjde o zaměření se na školní mládež ve vztahu o zeleň a ke kulturním památkám, neboť se stále projevují škodlivé jevy vůči těmto historickým památkám. Vyhledáme v obci občana, který by vykonával zpravodaje státní památkové péče a zpravodaje státní ochrany přírody jako aktivistu. Budeme dbát o to, aby všechny památky a objekty byly udržovány na podkladě pokynů Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích. Totéž platí i o činnosti MNV a jeho orgánů v oblasti další výsadby zeleně. Budeme stále vyhledávati místa pro výsadbu zeleně k obohacování ovzduší kyslíkem. Taktéž zaměříme veškeré úsilí k ochraně neovocné zeleně u místního SJZD ČSP prostřednictvím poslanců členů JZD. Porušení zákonných ustanovení v ochraně přírody a památek bude orgány MNV přísně postihováno.Orgány národního výboru se budou pravidelně zabývat na svých zasedáních všemi úseky kulturně výchovné činnosti, budou také hodnotit a sledovat dobré věci v práci všech orgánů a přijímat opatření k dalšímu rozvoji této významné součásti života obce. Každým rokem zpracovaný plán kulturně osvětové činnosti , bude nejenom pravidelně projednáván a sledován ve školské a kulturní komisi, ale nejméně 1x za čtvrt roku v radě MNV a 1x za půl roku v zasedání pléna MNV.

 2. V oblasti politicko organizátorské činnosti

  Těžiště v politicko - organizátorské činnosti spatřujeme především v posilování třídního svazku dělnické třídy, družstevního rolnictva a inteligence se zřetelem na další prohlubování vedoucího postavení dělnické třídy a v tomto svazku upevňovat a prohlubovat morálně politickou jednotu lidu. I nadále rozvíjet socialistickou demokracii cestou stále širšího zapojování občanů do řízení a správy státu. Spolu s tím vyvijet úsilí za další rozvoj aktivní účasti pracujících na realizaci politiky strany, zabezpečování úkolů státního plánu a volebního programu NF.
  Činnost orgánů MNV, především plenárního zasedání a komisí usměrňovat tak, aby se opírala o zkušenosti a poznatky nejširšího okruhu a vrstev pracujících a citlivě reagovat najejich oprávněné potřeby a připomínky. K tomu je nutné vytvořit, aby všichni poslanci a i komise skládali účty vůči voličům a tak se prohlubovala spolupráce mezi poslanci a voliči.
  To si vyžádá věnování mimořádné pozornosti k výběru schopných občanů do všech orgánů národního výboru a do jednotlivých komisí.
  Nejvyšším orgánem národního výboru je plenární zasedání. Půjde především o další zkvalitňování jeho práce, zejména v tom,aby skutečně projednávalo rozhodující otázky života v obci byla vždy sledována zásada, že každé plenární zasedání je veřejné. Jednim z hlavních úkolů bude provést politicko organizační opatření k tomu, aby se zasedání zůčastňovalo co možná nejvíce občanů a také nejméně alespoň výbory jednotlivých společenských organizací NF, cestou návštěv u občanů, na schůzích společenských organizací a celou řadou dostupných možností jenž můžem k tomuto cíli využít.
  Rozhodujícím úkolem nejenom pléna,ale též všech poslanců, pracovníků,či aktivu bude důsledné prosazování leninského stylu práce, především v posilování a prohlubování třídního přístupu v zabezpečování politiky strany a státu, ve vztahu k oprávněným potřebám a zájmům občanů, v posilování socialistické zákonnosti a discipliny, prohlubování principu demokratického centalizmu.
  Aby bylo možno plnit tyto úkoly, bude plénum dbát o zvyšování politické vyspělosti poslanců prostřednictvím RSV, k získávání vyšších politických znalostí k organizátorské a řídící činnosti.
  Rada místního národního výboru musí být především výkonným orgánem v tom, aby správně zajišťovala realizaci usnesení plenárního zasedání a usnesení vyšších orgánů. Musí mít řádně zpracovaný vlastní plán své činnosti s pravidelným scházením. K prohloubení její práce musí v našich podmínkách dojít zejména k tomu, aby v podstatně větším rozsahu koordinovala činnost jednotlivých komisí MNV, vedla je k plnění úkolů na podkladě schválené pravomoci nejvyšším orgánem t. j. plénem MNV. Usnesení vyšších orgánů která právě vyjadřují celospolečenské zájmy a potřeby důsledněji rozpracovávat a uvádět do života naší obce. Taktéž pravidelně nejméně však dvakráte do roka provádět důslednou kontrolu každé komise. Komise v podmínkách práce mistních národních výborů mají nejenom kontrolní a iniciativní funkci, ale také význam výkonný. To předpokládá, že i když komise byly na dobré úrovni tomto volebním období, že pro příští práci musí včas a s přehledem rozhodovat jednotlivé záležitosti občanů a organizací právě na podkladě vymezené pravomoci schválené nejvyšším orgánem to je plénem MNV. Právě v jejich práci jsou zapojeni další občané do správy a řízení obce a čím více občanů bude zapojeno a budou se podílet na správě a řízení, budou také i tyto komise rozhodujícím činitelem výkonu státní správy.

  Počítáme v příštím volebním období s ustanovením tří komisí MNV:

  1/ Komisi pro plán a rozpočet, výstavbu včetně bytové, zemědělství a vodní hospodářství
  2/ Komisi pro školství a kulturu, obchod, služby a sociální věci
  3/ Komisi pro ochranu veřejného pořádku

  Dále se počítá s ustanovením komise rady MNV, která bude jako komise orgánu - Sbor pro občanské záležitosti, který bode ustanoven na počátku roku 1977. Jeho činnost jě výrazem péče socialistického státu o člověka při významných okamžicích jeho života. Jedním z hlavních poslání této komise bude ve spolupráci s matriční obcí zajišťovat vítání narozených dětí, blahopřání spoluobčanům k životním jubileím, pořádání zlatých svateb, besed se starými občany a i loučení s nimi v případě úmrtí. Sbor bude také pečovat o výchovu mládeže k manželství a rodičovství pořádáním besed a přednášek ve spolupráci s Osvětovou besedou a bude se též podílet na různých oslavách jako např. MDD apod.
  Další politicko-organizátorská činnost bode zaměřena na to, aby všechny orgány národního výboru byly v úzké spolupráci s jednotlivými společenskými organizacemi NF v obci.To předpokládá dalšího vyhledávání a zlepšení forem cestou společných zasedání orgánů NF se zástupci společenských organizací NF, pověřováním poslanců NV účastí na schůzích společenských organizací.
  Společný přístup ke zpracování socialistického závazku a organizování rozvoje iniciativy pracujících k naplnění tohoto volebního programu a dalších společných a společenských úkolů. Dále pak společnou cílevědomou péčí o výchovu mladých lidí v obci a jejich přípravu pro převzetí některých úkolů v práci společenských organizací NF a národního výborů a komisí.
  Jsme si vědomi toho, že politicko-organizátorská práce národního výboru a složek Národní fronty je rozhodujícím činitelem a faktorem pro úspěchy v práci ve všech dalších oblastech činnosti. Kromě individuální práce poslanců a složek NF mezi voliči je důležité organizování i veřejných schůzí, při nichž budou občané seznamováni se všemi aktuelními politickými, hospodářskými a dalšími otázkami a problémy celostátního významu i vnitřními otázkami obce.

 3. Na úseku oblasti ekonomické a sociální:

  Životní prostředí ve kterém lidé žijí a pracují významně ovlivňuje obnovu jejich pracovní síly, zdravotní stav a jejich vzájemné vztahy zájmy. Pro zlepšení životního prostředí bude MNV a jeho orgány ve spolupráci se všemi společenskými organizacemi NF, se zaměřovat a zabezpečovat tyto naléhavé a potřebné nutnosti v tomto novém volebním období.
  • 1/ Vybudujeme vodovodní řád uvnitř celé naší obce včetně celé trasy k nádraží a za nádražím do tří samostatných uzavřených úseků.
  • 2/ Vybudujeme část kanalizační sítě v úseku budoucího sídliště to je za transformátorem počínaje od čp. 74 kolem čp. 136 až k nově začínajícím novostavbám v celkové délce 400 m s vytvořením hodnoty díla 150.000,- Kč při nákladech 110.000,- Kčs tj. 70 %
  • 3/ Vytvoříme všechny předpoklady k provedení údržby a oprav stávajících místních komunikací s vytvořením penetračního nátěru což představuje 1.200 m2 při nákladech 440.000,- Kčs
  • 4/ Vytvoříme všechny předpoklady k provedení generální opravy a údržby rozhlasového vedení včetně instalování nové rozhlasové ústředny v nákladech 50.000,- Kčs
  • 5/ Vytvoříme všechny předpoklady, aby během této 6. pětiletky, tohoto volebního programu byla zařazena do plánu stavba kulturního zařízení se službami jak je zpracovaná dokumentace navazující na stávající již vybudovanou první část v celkové hodnotě díla 2,000.000 Kčs s nákladem 1,000.000 Kčs t. j. 70 %. Současně budeme vyhledávat partnery ke sdružování prostředku na vybudování tohoto díla.
  • 6/ Každým rokem budeme pravidelně sledovat provádět všechna opatření k údržbě a ochraně památek, které v obci máme, především půjde o údržbu kapliček, kamenného mostu, vykotlaných stromů, hřbitova, ochrany a údržby veřejného prostranství a všechna místa kde je to možné vysadit okrasnými stromy.
  • 7/ Pro zajištění dostatečného množství zdravotně nezávadné vody budou dosavadní dvě veřejné studně ve správě MNV pravidelně čištěny a udržovány tak, aby v nich byla zdravotně nezávadná pitná voda.
  • 8/ budeme vytvářet všechny podmínky pro rozvoj bytové výstavby v obci k udržení co největšího počtu mladých obyvatel v obci, především včasnou připraveností staveniště pro rodinné domky. S tím souvisí i podporování další údržby a modernizace stávajícího bytového fondu i všech ostatních objektů v obci a to i v těch případech, kdy objekt používá jiná organizace než přímí vlastníci. Důsledně budeme plnitpřijatá opatření k otázkám životního prostředí obsažené v souboru opatření k zabezpečení závěru listopadového pléna ÚV KSČ z roku 1974.
  • 9/ Budeme stále vytvářet podmínky pro další zlepšování péče o děti, především zemědělských žen, a to školním stravováním, zabezpečováním pomoci při předškolní a školní výchově, cestou další podpory pionýrské organizace, prodlužováním doby v pionýrských organizacích, podpory a rozvoje svazácké organizace a řešení všech potřeb mladých spoluobčanů.
  • 10/ Veškeré úsilí bude zaměřeno k řešení všech potřeb starých a osamělých občanů, především zlepšováním jejich sociálních podmínek, zejména pak v otázkách pečovatelské služby.

 4. V oblasti práce společenských organizací NF.

  Organizace Národní fronty mají důležité místo v aktivním zapojení pracujících do procesu socialistické výstavby a do veřejného života. Vedou své občany k vysoké hospodárnosti, k pracovní i občanské kázni, k rozvoji socialistického soutěžení k výchově socialisticky myslícího člověka. Spolu s národním výborem jsou společenské organizace Národní fronty tvůrci volebního programu a spolu sním jsou i zodpovědny za jeho plnění. Při plnění tohoto cíle budou všechny organizace jak sami zpracovaly své vlastní volební programy a jsou vtěleny do tohoto programu hlavního.
  • a/ provádět masově politickou a ideovou výchovu svých člen
  • b/ posilovat socialistický charakter naší společnosti, v rámci své činnosti usilovat ojejí zkvalitnění
  • c/ rozvijením osobní iniciativy a pracovní aktivity členů pomáhat při plnění stále náročnějších úkolů socialistické výstavby
  • d/ pomáhat při zlepšování životního a pracovního prostředí a k vtváření dobrých podmínek pro rozvoj společenského a kulturního života a zájmové činnosti.

  Podíl společenských organizací na plnění volebního programu:

  .
  • a/ Svaz požární ochrany: jedna z velmi dobrých organizací, která vždy plnila a chce i nadále plnit s ještě větší aktivitou k naplnění svého postavení především ve zvyšování akceschopnosti, tím že každým rokem uskuteční nejméně 10x praktický výcvik svých členů , 2x námětové cvičení, zapojí tři družstva do soutěže, a to 1 družstvo mužů, 1 družstvo žen, a jedno družstvo žactva, připraví a vycvičí ke zkouškám "vzorný strojník" dva členy, bude se vzorně starati o požární techniku a výstroj. Nejméně dvakrát do roka uskuteční prohlídky ve všech objektech a dohlídky ve všech podnicích spadající do kompetence této organizace ve spolupráci s MNV. Uskuteční v politicko-výchovném působení pro své členy 4 besedy s přednáškami , dvě přednášky pro školní mládež, jednu pro pracující v zemědělství a průmyslu, taktéž se zapojí do všech celostátních akcí. Mimo to uskuteční 6 tanečních zábav, Při úpravě veřejného prostranství odpracují pravidelně ročně 100 brigádnických hodin, na údržbě požární techniky výzbroje a výstroje 100 hodin a při pomoci zemědělství 300 hodin. Kromě toho každoročně uskuteční 6. členských schůzí a 10 schůzí výborových. K tomu budou provádět pravidelnou obnovu nástěnek z hlediska protipožární prevence.
  • b/ Myslivecké združení: na úseku politicko výchovné práce zůčastní se všech veřejných a politických akcí a také svou iniciativou přispějí na akcích celostátního charakteru a k tomu zaměří i svou nástěnku a její pravidelnou obnovu. Zástupce sdružení bude pravidelně navštěvovat zasedání plén MNV, k získání poznatků pro další spolupráci s MNV a jeho komisemi. Každým rokem provedou přednášky v ZDŠ a v letním pionýrském táboře na téma ochrana přírody a pěstování zvěře. Tato organizace na základě svého zpracovaného volebního programu bude se vší zodpovědností respektovat potřeby MNV s možnostmi napomoci v plnění závěru XV. sjezdu KSČ. Odpracují na volebním programu během této 6. pětiletky na akcích "Z" nejméně 500 brigádnických hodin, na pomoc zemědělství 500 brigádnických hodin, za účelem zkrášlování obce vysadí 150 ks okrasných stromů a keřů. Na úseku pěstování zvěře a hospodaření z hlediska myslivosti pravidelně každým rokem provedou řádnou údržbu svého zařízení, vysadí nejméně každým rokem 0,20 ha remízek s počtem 500 ks lesních stromků, bude obdělávat své políčko jako zdroj jadrných krmiv pro zimní krmení zvěře. Budou pravidelně na podkladě pokynů tlumit škodnou zvěř, dle pokynů provádět odchyt zvěře se zaměřením na celostátní potřeby. Budou uskutečňovat a přispívat svojí aktivitou na dalších potřebách MNV.
  • c/ Český svaz žen : především svojí aktivní činností bude iniciátorem a organizátorem ve spolupráci s OV a orgány MNV v zabezpečování všech oslav a významných výročí celostátního i místního významu. Nejméně dvě přednášky každým rokem uskutečni na úseku politickovýchovného působení. Pravidelně bude organizovat ve spolupráci s JZD ČSP a odbočky SČSP v obci pravidelné návštěvy delegací ze SSSR k výměnám zkušeností . Členky se zapojí do Sboru pro občanské záležitosti av něm budou aktivně pomáhat místnímu národnímu výboru. Bude každoročně pořádat kurzy šití, studené kuchyně, zřízení mandlu atd. Bude vytvářet podmínky pro rozvoj základní tělesné výchovy ve spolupráci s TJ Sokol. Přejímá zodpovědnost za organizování úklidu veřejných prostranství. Uskuteční na návsi výsadbu růží s upraveným parčíkem abude se starat o jeho stálou údržbu a ošetřování. Každoročně odpracuje při úklidu obce a veřejných prostranství 150 brigádnických hodin , na pomoc akcim "Z" uskutečňovaných MNV taktéž nejméně 150 brigádnických hodin. Plně se bude angažovat a přispívat rozvoji zájmové činnosti v obci především s naší mládeží.
  • d/ Svaz československo-sovětského přátelství: Jednou s významných organizací NF v politicko-výchovné práci a ve vedení občanů k upřímnému vztahu k naším osvoboditelům a stálým příznivcům je SČSP. Pro svou nenahraditelnou úlohu ve výchově všech občanů, zejména pak mládeže došlo k aktivizaci této organizace. V politické oblasti připravuje každý rok 5 přednášek a besed na objasňování politiky strany, významu československo-sovětského přátelství, spolupráce a význam politiky strany SSSR. Dále ve spolupráci s PO a SSM bude spolupracovat a spolu organizovat pionýrský tábor, besedy, soutěže a průběh měsíce československo- sovětského přátelství. V plné míře se bude podílet svou iniciativou na propagaci práce SČSP s národním výborem a dalšími společenskými organizacemi. Každým rokem se bude podílet na budování akcí "Z" a pomoci JZD nejméně 200 brigádnickými hodinami. Bude dbát o rozvoj a růst členské základny.
  • e/ Československý červený kříž: který má za úkol zabezpečování zdravého života naší společnosti. Svou práci zaměřuje především na výuku co největšího počtu občanů k získání znalostí první pomoci a prevence. Plně se uplatní při proškolování obyvatelstva v rámci co. Zaměří svou činnost k získání dobrovolných dárců krve a dalších členů pro rozšíření členské základny.Plně bude spolupracovat samaritánskou pomocí v obci. Zůčasňuje se jarního úklidu obce veřejných prostranství, kde odpracuje nejméně 50 brigádnických hodin, na sběru surovin též 50 hodin.. Na úseku zdravotnictví pomoci 50 hodin.
  • f/ Tělocvičná jednota "Sokol" Bude dbát hlavně o dobrý zdravý růst našich občanů, především pak mládeže. Bude rozšiřovat okruh sportů,výtváření podmínek pro jejich činnost a získávání instruktorů trenérů. Uskuteční besedu se sportovcem Kochtou. Uskuteční nejméně dvě přednášky o chování a vystupování sportovců. Na úpravě hřiště odpracují členové TJ Sokol nejméně 500 brigádnických hodin, na akcích "Z" odpracují 400 hodin, na úpravě veřejného prostranství nejméně 100 hodin a při pomoci zemědělství a lesnictví 300 hodin. Budou sbírat odpadové suroviny a za získané finanční prostředky nakoupí sportovní nářadí.
  • g/ Český svaz včelařů: v rámci ekonomického celku SJZD ČSP Ražice je ustanoven včelařský svaz, v němž je 11 členů z obce Putim. Ti se též chtějí svojí pomocí podílet na realizaci volebního programu. Budou pořádat přednášky a vychovávat svá členy v duchu socialistického vlastenectví, zásad internacionalizmu, prohlubování občanského soužití, propagovat včelařství a jeho význam pro zemědělství a sadařství. Každoročně odpracuje každý člen 10 brigádnických hodin na akci"Z" a bude se podílet na zasazení 300 ks medonosných keřů a stromů.
  • h/ Dohlížecí výbor LSD: se hodlá angažovat při politickém životě v obci. Chce zajistit pomoc starším občanům formou donášky nákupů. Při zlepšování životního prostředí odpracují nejméně 50 brigádnických hodin na každý rok. Především na udržování pořádku před prodejnami, výsadbě okrasných keřů apod. Převezme do socialistické péče kompletní objekt pohostinství. Bude se podílet na sběru odpadových surovin. Bude dbát o to, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství zboží požadovaného sortimentu. Bude dohlížet na dodržování hygieny v prodejnách.
  • ch/ Svaz socialistické mládeže: je jednou z politických organizací a zálohou naší KSČ a socialistického státu. Proto také největší zaměření každého politického orgánu se musí projevit právě mezi naší mládeží. Bylo by nesprávné, kdyby v naší obci věnoval pozornost mladým lidem jenom MNV . Tato záležitost se musí stát věcí každého orgánu každé společenské organizace. Jen takové působení může zanechat dobré výsledky. Že je to jeden z hlavních předpokedů potvrzuje i to, že bylo třeba pro mládež vybudovat podmínky. Za plné angažovanosti členů SSM byla vybudována klubovna, kde mají možnost se scházet, politicky i kulturně se vzdělávat. Výsledky se již minulém období dostavily a bude jich nutno využít pro další zdárný rozvoj činnosti mládeže v politickém, kulturním a společenském životě. Zde právě záleží na taktu a vzájemném porozumění mezi mládeží a starší generací. Musí se stále vytvářet takové podmínky pro předávání zkušeností, poradenskou činnost, hmotnou pomoc, aby naše mládež byla samostatná, schopná řešit všechny problémy a stála na pevných základech. V oblasti ideově výchovné kráce každým rokem chtějí zabezpečit průběh politického vzdělávání. Ke zvišování jeho úrovně budou používat živých a přitažlivých forem prostřednictvím besed a přednášek na aktuální téma. Stranický orgán a společenské organizace budou mít za úkol poskytnout pomoc při besedách a přednáškách. V oblasti kulturní, sportovní a zájmové prohloubí organizace SSM spolupráci s pionýrským oddílem "Orlíci" na ZDŠ v místě. Budou organizovat pro děti naší obce různá zábavná odpolednena př. U příležitosti MDD, závody na počest založení PO apod. Bude rozvijena činnost fotokroužku, kroužku šití a sportu. SSM se bude podílrt na plnění volebního programu pomocí při akcích "Z" a místnímu JZD.
  • i/ JZD - ČSP Ražice chce být jedním z hlavních článků při realizaci volebního programu v rámci celého ekonomického celku
   - členové JZD Čsp Ražice sdruženi v organizaci SDR se budou plně podílet na plnění úkolů stanovených 6. pětiletým plánem
   - zapojí se do práce v organizacích NF a práce MNV
   - vytvoří podmínky pro získávání kandidátů na členství v KSČ
   - Budou i nadále upevňovat patronátní a družstevní styky se závodem Kovosvit Písek a kolchozem Sovětské Bělorusko , okres Rečice v SSSR
   - prohlubovat proletářský internacionalizmus zapojením se do činnosti v SČSP
   - politický a odborný růst zabezpečovat ve spolupráci s OV - SDR v družstevní škole práce
   - účinně se bude podílet a také využívat názorné agitace a propagace
   - Nadále podporovat rozvoj tělovýchovy mezi mládeží a zapojovat mladé traktoristy do soutěží zručnosti pořádaných OV - SDR
   - bude podporovat snahy zemědělských žen o další rozvoj služeb na vesnici a předpoklady pro uskutečňování závodního stravování
   - Zlepšovat hygienické a sociální zařízení v objektech JZD a pečovat o životní a pracovní prostředí
   - Uskutečňovat exkurse a tématické zájezdy V oblasti ekonomické a sociální se bude provádět soustavné hodnocení plnění plánu, zlepšování forem socialistické soutěže, zlepšovatelského hnutí, prověrek práce BSP, péče o členy JZD, péče o důchodce, řešení celoroční práce žen pracujících v RV, spolupracovat s MNV při provozu MŠ a dětských útulků a řešit problémy klem bytové výstavby pro mladé družstevníky. Zapojí se účinnou pomocí mechanizačními prostředky na plnění volebního programu MNV v rámci celého ekonomického celku. Bude se aktivně podílet při úpravě, úklidu a údržbě veřejných prostranství a při sběru průmyslového odpadu.

 5. Závěr:

  Naše obec má v současné době poměrně slušnou vybavenost, které již také slouží všem občanům. Vynaložená práce vždycky stojí za to, abychom i nadále pokračovali v tomto tempu, jak jest uvedeno v tomto volebním programu pro příští volebním období. Nejsou to úkoly malé, ale zase ne tak náročné, že ba nemohly býti splněny s předstihem.
  Tento volební program považujeme za otevřený politický dokument, který je možné během celého volebního období doplňovat a rozšiřovat o další akce. Bude to od nás všech vyžadovat správný přístup ihned na počátku volebního období. Volební program bude konkretizován formou celoobecního závazku.
  Plnění a realizace tohoto volebního programu bude pravidelně kontrolována ve zchůzích rady MNV, na plenárních zasedání a na veřejných schůzích občanů.
  Vyslovujeme přesvědčení, že tak jak bylo postopováno s přípravou tohoto volebního programu NF, že také za pomoci všech občanů, společenských organizací Národní fronty a zemědělského závodu, splníme úkoly našeho volebního programu, neboť vycházejí z úkolů 6. pětiletého plánu a závěru a usnesení XV. sjezdu Komunistické strany Československa.

  x-x-x-x-x-x-x-x


Co s budovou bývalého MNV ?


31) Rok 2012 - nemovitost již prodána zastupitelstvem obce soukromému majiteli

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
1994   1998   2002   2006   2010   2014   2018

Předvolební schůze r. 1976

Zpět hlavní nabídka Zpět historické foto