ZVONY V PUTIMIOndřej

 

Je jediným zvonem putimského kostela, zvonem který přežil dvě světové války.


Šířka 78 cm výška 63 cm, - hmotnost se odhaduje na 320 kg, - hlavním tónem je b1.

Zvon Ondřej je velmi cenný zvon odlitý v roce 1553 mistrem Brikcím z Cimperka synem zvonaře Ondřeje Pražského, který se podílel na výrobě některých zvonů pro katedrálu sv. Víta.
První známý český zvon s jménem mistra Brikcího pochází z r. 1552. Místo jeho původní pražské dílny není známo, ale v r. 1571 přesídlil do Široké ulice na Novém Městě. Tehdy také obdržel predikát z Cimperka

.


Výzdoba zvonu:

V kartuši orámované páskem z jelenů psi honěných, jest mezi každým tímto výjevem hlava Oldřicha Radkovce. Nad kartuší akroterie (muži držící prázdný štít a nad nimi dva muži v poprsí).


Nápis v kartuši:

ZWON   TENTO  SLYL  GEST
PRO  CHWALV  BOZI  A  PRO
BVDAVCI  PAMIET  VROZEN
E PANA  WOLDRZYCHA  RAD
KOWCE Z MIROWIC A NA DRA
HONICYCH

Kolem koruny zvonu ozdoba pásová, složená z výjevů ze života Kristova. Na plášti relief Ukřižovaného a nad ním letopočet  1553 ,dále na věnci šest medailonků s poprsím mužů, poprsí Radkovcovo a na druhé straně křížek v rozvilinách.

V r. 1928 zvon otočen o 90o, opatřen novým zavěšením a srdcem. Cena této úpravy byla 1 400,- Kč


Sv. Vavřinec

odlitý r.1560 - 13. září 1917 vojáky rakouské armády vyhozen z okenice věže, rozbit, a odvezen jako materiál pro válečné účely

býval největším zvonem navěži putimského kostela ( prům. 100cm v. 80cm) a byl opatřěn těmito nápisy:

KE CTI A CHWÁLE PANA BOHA WSSEMO
HVCYHO A BLAHOSLAWENE MARYGI PAN
NIE A S WAWRZYNCE ZWON TENTO SL,
YT GEST NAKLADEM VROZENE PANI KA
TERZYNY Z LIPPY A NA DRAHONICZYCH
PRO BVDAVCY PAMATKV SYNA GEGIHO
VROZENEHO PANA WOLDRZYCHA RADKOW
CE Z MIROWIC A SYNVW GEHO HYNKA
LADISLAWA A MIKVLASSE TEZ RAKOWCVW

Pod nápisem byl kruhový znak Radkovců.

Další nápis v oválném rámu drženém s jedné strany vousatým mužem a s druhé do půl těla obnaženou ženou:

BRYCCIVS PRA
GENSIS AVXI-
LIO DIWINO
FECID ME

Na druhé straně nápis:

NE NAM PANE
NE NAM ALE
GMENV TWE
MV DEK CHWA
LV

Pod tímto byl nápis ve věnci, z jedné strany sv. Vojtěch s druhé sv. Vavřinec:

CHR    IST
VS IE    SVS
YASEM    EY BE-
CESTAP    RANEK
PRAWDA    BOZY G-
YZIWOT    ENZ S-
WZKRZ-    NIMA
YSSENI    HRZYC-
HYSW
IETA
IOH
LETA 1560
Umíráček

Nejmenší zvon z 18.století ve velké věži - šíř.75 a vys.57 cm (242 kg)

Nápis:

* marek * matus * jan *lukas* ctyry * swedky * panie * mas * czemu * ge * zamietas * marcus * euust.

Dále zdoben reliefy:   P.Marie s děťátkem, Krista se sv. Janem a P. Marií a nad ním korunované U .

v úterý 2.ledna 1917 zrekvirován pro vítězství rakouských vojsk.Zvony na malé (sanktusové) věžičce:


Poledník (70kg)

Nápis kolem koruny:

PRAGAE ANNO 1727 GÖS MICH NIKOLAVS LÖW

Ozdoben reliefy: sv.Mikuláš a sv. Jiří


Marie (44kg)

Zvon pořízen za působení P.Jos.Baara v r.1894.
Ulit byl zvonařem Rudolfem Pernerem v Č Budějovicích za:


zvon 81,-zl
montáž k zavěšení   20,-zl
svěcení2,50zl
celkem103,50zl

Jeho průměr byl 42 cm
Obsahoval "78% raf. mědě a 22% anglického cínu"

Opatřen nápisem:

"Věnovali občané Putimští L.P.1894"I tyto zvonky z malé věže byly 2. ledna 1917 po 8. hod. ranní spolu s Umíráčkem 10.vojíny sejmuty a během necelé hodiny na kusy rozbity a odvezeny.

farář P.Frant.Břicháček zapsal:


Vyzváněno bylo na rozloučenou zvoníky: P. Fr. Břicháčkem, říd. uč. J.Munzarem, uč.Skuhrou. Lid se sešel, a s pláčem přihlížel ničení zvonů.


Stejný osud postihl i zvony v Písku:
Četa vojáků, vedená četařem Augustinem Teverným, stavitelem v Českých Budějovicích která rekvírovala zvony v Sepekově.


Konec zvonu Svatý Vojtěch v Sepekově

V roce 1928 pořízeny pro putimský kostel nové zvony:

Sv.Vavřinec
o váze 518 kg

Nápis:

"Kristu - Králi a sv.Vavřinci, patronu kostela

farář Fr. Hroch"

Dále byl ozdoben:obrazem sv.Vavřince - jáhna mučedníka a letopočtem 1928

stál 15 600,- Kč


Sv.Marie
o váze221 kg

Nesl obraz P.Marie pomocnice křesťanů, a nápis:

"Z výnosu válkou zabraných zvonů 1917 a přispěním Marie Pelikánové z Putimi LP.1928"

Jak patrno z nápisu zvon byl pořízen z obnosu vyplaceného za zvony zabrané za světové války, a z obnosu (1 935,- Kč) který darovala kostelu Marie Pelikánová vdova z č.38 která zemřela 1. dubna 1925.

Zvon stál 6 700,- Kč.


Sv.Teresie od Ježíška

o váze 47,5 kg - Zvon do malé sanktusové věžičky

Zdoben obrazem sv. Teresie nesl nápis:

"Věnovali osadníci 1928"

Cena zvonu byla 1 500,- Kč, a pořízen byl za peníze sebrané sbírkou mezi farníky.


Tyto nové zvony ulila firma "Rudolf Perner - zvonařství v Č. Budějovicích" dne 22.června. 13.července 1928 byly kolaudovány a budějovickým kanovníkem Ant.Polánským téhož dne ve zvonařství posvěceny.
Na věž vytaženy a zavěšeny 20. a 21. července 1928.


Je škoda že tyto nové zvony stihl velmi brzy (za druhé světové války) stejný osud jako jejich předchůdce v r 1917.

Kdy se bude na putimskou kostelní věž instalovat nový zvon, zatím nikdo neví. Jisté je, že pro historicky cenný zvon "Ondřej" z r.1553, by bylo dobré kdyby jej mohl po více než 450 létech vyzvánění zastoupit mladší kolega.Výňatek z článku "Mluva a moc zvonů v podání lidovém" P. Matěje Koláříka, rodáka z Putimi.
Článek byl uveden ve sborníku "Český lid" v r. 1927.

"Hlas zvonu býval i prorokem povětrnosti. V Putimi u Písku, zazníval-li veliký zvon Vavřinec jasně, vesele, věštil hlas blízkou pohodu krásného počasu. Duněl-li však táhle, temně a hluboce, předpovídal změnu počasí, větry a deště.
I léčivou tajemnou sílu a hojivou moc vkládala česká mysl lidová ve zvony. Mazání z ložiska zvonového, stále olejem napájeného, brávalo se v Putimi ze zvonu Vavřince na nárazy, opuchliny a jiné bolesti."

Kolařík Matěj :

( narozen 13.10.1891 v Putimi - zemřel 1958 v Sedlici u Blatné )
pseudonymy: Bělečský, Švihovský, Liberté, Antonín S. Pošumavský,
reg. hist., fejetonista, národopisec, publ.
Bibl.: příspěvky v čas. Otavan, Český lid.

Zpět hlavní nabídka webu Zpět kostel