Svatý Vavřinec

Původní obraz oltáře putimského kostela


Kdo to byl svatý Vavřinec?

Svatý Vavřinec je patronem kuchařů, cukrářů, hostinských, pivovarníků, studentů i některých dalších profesí.
Narodil se kolem roku 230 n. l. ve Španělsku. Patřil a patří mezi nejuctívanější světce celého světa hned po Petrovi a Pavlovi.
Tradice říká, že přišel do Říma a zakrátko se stal nejvyšším jáhnem papeže Sixta II. Tomuto papeži nechal císař Valeriánus, pronásledovatel křesťanů, v roce 258 setnout hlavu. Cestou na popraviště provázel papeže i plačící Vavřinec. Sixtus svého jáhna utěšoval a dal mu za úkol rozdělit celý tehdejší majetek církve mezi chudáky. Po popravě si císař na tento majetek činil nárok
Vavřinec požádal o tři dny na shromáždění pokladů, mezitím rozdělil majetek mezi chudé a třetí den přivedl chudáky před císaře se slovy, že to jsou pravé poklady církve. Za tuto smělost byl Vavřinec odsouzen ke smrti upálením na železném roštu.
Podle legendy mučedník snášel hrdinně plameny a krátce před smrtí řekl svému katovi: Pečeně je hotova, obrať ji a jez! Dnem Vavřincovy smrti byl 10. srpen roku 258.
Jak slavili den sv. Vavřince naši předkové? V tento den zvonily na venkově zvony. K tomuto dni se váže také značné množství lidových pranostik.
Jako příklady můžeme uvést tyto: Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Svatého Vavřince - svícen do světnice. Vavřinec - první podzimec. Na svatého Vavřince - brambory do hrnce! Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce!

Z jiného zdroje


obraz sv.Vavřince při vstupu do
putimského kostela

Poněkud pikantní historie umučení tohoto světce na pahorku Viminale v Římě (nedaleko místa dnešního hlavního římského nádraží) řadí sv. Vavřince (Lorenzo, Lawrence, Laurent) mezi nejpopulárnější mučedníky.
O jeho životě toho moc známo není, ale jisté je, že byl žákem papeže Sixta II. a za jeho pontifikátu stojí v čele sedmi římských jáhnů. Pomáhá papeži, má právo křtu, stará se o římské věřící.
Uplyne ale jen pár měsíců od Sixtova povolání na papežský stolec (257 n.l.), když císař Valerianus rozkáže, aby křesťanští kněží okamžitě opustili Řím - vzápětí je rozpoutáno krvavé pronásledování křesťanů.
Papež Sixtus II. je přistižen při mši a jako první ze zadržených je popraven. Před svojí smrtí ale stačí ještě svěřit některé drahocennosti svému arcijáhnovi Vavřinci.
Císařský náměstek se domnívá, že jde o předměty, které mají pro věřící magickou sílu a přikazuje Vavřinci, aby celý poklad odevzdal.
A protože pro Vavřince je největším pokladem křesťanský lid, shromáždí 10. srpna roku 258 n.l. své věřící před císařským palácem, předvolá do předních řad mrzáky a nemocné, a pokyne císaři, aby si z okna paláce prohlédl tento největší poklad církve.
Takovouto opovážlivost si Valerianus nemůže nechat líbit - ihned rozkáže vojákům, aby Vavřince nahého hnali na pahorek Viminale a na cestě jej ze všech stran bičovali, aby kusy masa z něho padaly.
Nahoře, na pahorku je pak již připraven železný rošt, připravený pro nejtěžší zločince, pod kterým je rozžhavené uhlí - na tento rošt vojáci napolo rozsekaného Vavřince přivážou.
Nejprve ho pečou na zádech, pak ho otočí na břicho a pálí mu vnitřnosti. Podle legendy prý Vavřinec těsně před smrtí pozval své mučitele na hostinu, že snad je již dobře "propečený", ale spíše jde o báchorku než o hodnověrný fakt.
Ostatky Vavřincovi jsou uloženy za hlavním oltářem chrámu San Lorenzo fuori le Mura (Sv. Vavřinec za hradbami), který se nachází ve východní části Říma.
Památky na sv. Vavřince lze dnes nalézt ve všech světadílech, jen v Čechách a na Moravě je tomuto světci zasvěceno asi 160 kostelů a kostelíků.
Patrně nejvýznamnější památkou, zasvěcenou sv. Vavřinci je španělský palácový komplex Escorial s chrámem sv. Vavřince - budova má tvar obráceného roštu a je v ní hrobka španělských králů, princů a jejich příbuzných. Tento architektonický skvost nechal vystavět španělský král Filip II. na počest sv. Vavřince za to, že byl patronem jeho vítězné bitvy nad francouzskými vojsky u Saint-Quentin 10. srpna 1556.
Zpět hlavní nabídka Zpět kostel