Meandrující Blanice na mapách okolo r. 1840:

za Putimí od Heřmaně k Putimi od Protivína k Heřmani od Vodňan k Protivínu


Po regulaci koryta řeky která se začala v r.1922 a napřímila tok Blánice, zůstala část původního toku nezasypána. Tato odstavená část staré řeky se později stala rybářským revírem píseckého rybářského svazu který do této zřídil přítok vody z nového řečiště. Od r. 1957 až do r. 1986 bývaly zde každoročně při 9. květnu vyhlášené rybářské závody.

Zajímavost:
V usnesení členské schůze KSČ z 20. března r. 1949 v Putimi je zapsáno:
"Strana bude usilovat o zřízení rybníku na starém řečišti. Za tímto účelem vyšlem do Budějovic dva soudruhy s. Jos. Našince a s. J. Hálu. Výbor strany o tom podebatuje a schválí na své výborové schůzi 31.3.49 ".


Do současného snímku modře zkopírován původní tok Blanice ze staré katastrální mapy. (dnes již není patrný) >


Jez pro mlýnský náhon. Na snímku jez po přestavbě v polovině 60.let - současný stav r.2013. Původní jez býval užší, stavěný tak aby se nechal otevřít pro plavbu vorů. Splavnost Blanice byla jako podmínka při regulaci. Řeka měla býti splavná z Vodňan, vory o šířce 2,25 m a délce12 m. V popisu projektu regulace uvedeno: "Po regulovaně Blánici pude možné plaviti vory 4m široké a délky takové, jaká na Otavě přípustná jest. Při průtoku 5m / sec. bude možné možné již plaviti dříví mimořádných rozměrů".


Lávka bývala původně nad celým jezem

Vrata do mlýnského náhonu


Pohled od mlýnského náhonu


České Budějovice 11. ledna 2007 (ČTK) -

Putim na Písecku obnovila zanesené slepé rameno řeky Blanice.

Po vyčištění stojaté vody, v níž se po povodních hromadil odpad, se do řeky začaly vracet ryby i obojživelníci.
Na obnovu řeky, úpravy koryta a okolí, která stála 20 milionů korun, získala obec státní dotaci. Dnes začala kolaudace stavby, kvůli dotaci musí být stavba zkolaudována do konce ledna, řekl ČTK starosta obce.
Slepé rameno řeky Blanice se celé odbahnilo, prořezaly se náletové dřeviny a upravily se cesty a louky v okolí. Voda do ramene původně přitékala rourou, která ale byla zanesená. Obec proto vybudovala nový nátok se stavidly a mostem. Místo odtokové roury na konci ramene vznikl brod a lávka.
Tři zanesené tůně také nechala Putim odbahnit a propojit s ramenem. "Koupat se tam nepůjde, jak si lidé v Putimi mysleli. Hlavně by to mělo pomoci přírodě, živočichům, aby se tam zpátky vrátily žáby, užovky, čolci, mloci a samozřejmě ryby. Už na podzim se tam přemístily chráněné kuňky, které zachránili na stavbě v Písku," .
Rameno dříve patřilo státu, na Putim jej bezplatně převedl. Přítok vody se postupně zanesl a povodně do něj zanesly i odpad. "Černá voda tam stála, tlelo v ní listí, smrdělo to. Nebyla tam ani rybička. Byly tam i kůlničky, sporáky, staré pneumatiky," dodal strosta.
Díky úpravám v rameni opět začala po letech proudit voda a ve zhruba metrové hloubce se znovu začalo dařit živočichům. Částečně by mohlo obnovené rameno pomoct obci také při povodních, část vody by se mohla rozlít také na přilehlé louky.
Regulovaný tok Blanice teče kolem Putimi, přímo obcí protéká rameno dlouhé 1660 metrů. Putim u soutoku Blanice s Otavou se často potýká s velkou vodou. V obci tropí škody zpětné vzdutí vody na Blanici, kterou nepojme rozvodněná Otava.


Původně pouze kamennou hrází zvedlá hladina, umožňovala potrubím průchod vody do starého řečiště


V r. 2006 projekt stoprocentně hrazený MŽP ČR z programu revitalizace říčních systémů, přívod vody řešil postavením nového jezu
s regugulací průtoku vody pro starou řeku.

 

V prostoru mezi starou řekou a nový řečištem bývaly jámy vzniklé těžbou štěrkopísku. Tyto se později staly místem pro
ukládání odpadu z celé obce.


Úpravou zanedbaného prostoru vzniklé tůně byly propojeny se starým řečištěm.

 
r. 2012 

Starý stav slepého ramene


 
Vyčištěné koryto, prořezány staré olše a odstraněny různé náletové dřeviny.


Původní roura v cestě od obce nahrazena brodem a úzkou lávkou

Tento nově upravený kus přírody, který je v současné době i s mlýnským náhonem revírem rybářského spolku v Putimi, opravdu stojí za zhlédnutí!

Koncové "stavidlo"

Rybářské závody Zpět hlavní nabídka Starý soutok